Разбиране, съпричастност, грижа

Работа в „Свети Рафаил“

Присъединете се към екипа на „Свети Рафаил“

Екипът на фондация и комплекс за терапия и психосоциална рехабилитация на хора с психични разстройства се състои от висококвалифицирани експерти, които приемат дейността на фондация „Свети Рафаил“ за подобряване на качеството на живот на хората с психични страдания и техните близки не само като работа, но и като лична кауза и призвание. 

Разгледайте свободните работни позиции в комплекс за терапия и рехабилитация на психични заболявания „Свети Рафаил“ – Панчарево по-долу. В случай, че смятате, че сте подходящ кандидат за някоя от тях, ще се радваме да ни изпратите информация за работния си опит и професионална квалификация. 

Свободни позиции в комплекс „Свети Рафаил“ – Панчарево

Фондация „Свети Рафаил“ търси да назначи специалисти, които да работят в Комплекс за рехабилитация на хора с психични страдания „Свети Рафаил“.

Сред основните ни изисквания към кандидатите са положително отношение и приемане на хората с психични разстройства, умения за работа в екип, емоционална интелигентност и способност за приемане на обратна връзка.

Ние предлагаме модерна и динамична работна среда, с отворен за развитие екип, в който се търсят продуктивни решения. Политиката на фондацията е насочена към оказване на подкрепа при изпълнение на задачите и насърчаване на хората да се развиват.

Повече информация за всяка от позициите можете да намерите по-долу, както и в профила на фондация „Свети Рафаил“ в jobs.bg. В случай, че смятате, че сте подходящ кандидат за някоя от тях, можете да се свържете с нас през формата за кандидатстване по-долу, както и да пишете на имейл: saintraffael@yahoo.com.

Клиничен психолог

Описание на длъжността:

При постъпване на нов потребител в защително жилище или днвен център „Свети Рафаил“, клиничният психолог му изготвя на психологическа диагностика, прави оценка на потребностите му и разработва индивидуален медико-социален план.

По време на престоя на потребителя в центъра, клиничният психолог изпълнява диагностични, рехабилитационни и подкрепящи немедицински дейности и услуги. Той работи пряко и индивидуално с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и води на необходимата документация, отразяваща директната работа с всеки потребител на „Свети Рафаил“. На регулярна база извършва и оценка на напредъка в индивидуалното развитие на потребителите от психологическа гледна точка.

Като част от работата с потребителите на защитено жилище и дневен център „Свети Рафаил“, клиничният психолог предоставя консултации на семействата и близките на настанените в центъра, във връзка с потребностите и психичните проблеми.

Методологическа подкрепа на персонала при справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация.

Изисквания:

 • Образование: магистър по психология.
 • Допълнителна специалност: клинична психология
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Емоционална интелигентност и умения за приемане на обратна връзка;
 • Умения за работа в екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше образование

Заплата (Нето)

1300 – 1500 лв.

Домакин / Работник кухня - петък, събота и неделя

Описание на длъжността

Домакинът към Комплекс „Свети Рафаил“ отговаря за дейностите по поддръжка – почистване, хранене (приготвяне на храна), прием на лекарства.

Дейността се осъществява в дните петък, събора и неделя (или 15 работни дни на месец), при спазване на ясни правила за поведение и действие.

Сътрудникът работи в екип с други сътрудници и/или с подкрепата на социален работник, медицинска сестра и специалисти.

Професионални умения и задачи
 • Готвене събота и неделя;
 • Пряка комуникация с потребителите на Комплекс „Свети Рафаил“;
 • Почистване на общи помещения, подготвяне на стаите при напуснал потребител и други;
 • Поддръжка и леки ремонти в сградата;
 • Насърчение чрез поведение и личен пример на потребителите на Комплекса в тяхното самостоятелно изпълнение на ежедневните дейности;
 • Следване на приетите правила за работа и поставените насоки.
Изисквания
 • Завършено средно образование;
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Умения за общуване с хора;
 • Умения за работа в екип.

 

С предимство са кандидатите със завършен ТОХ и/ли такива с диплома/сертификат по готварство.

Условия на работа
 • Трудов договор;
 • Работа в екип отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа от колегите при изпълнението на задачите.
Документи за кандидатстване
 • Автобиография;
 • Актуална снимка
Заплата

1200 – 1300 лв. (нето)

Трудотерапевт

Описание на длъжността

Трудотерапевтът оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността.
Изработва оценки за възможностите на потребителите, организира трудотерапевтична дейност, съобразена с индивидуалните възможности и личния избор на всеки потребител.

Работи по изготвена от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график, като сформира групи за потребители с общи интереси.

Трудотерапевтът работи индивидуално и групово с потребителите на социалната услуга, има за задача да информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки.

В работните му задължения се включва събиране и съхранение на дидактични материали, водене на необходимата документация и отчетност, участие в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Дневен център.

От човекът на позиция Трудотерапевт се очаква системно да се самообразова и да повишава квалификацията си, както и да изпълнява други, конкретно възложени задачи. Той изготвя годишен план, подпрограми за дейностите, седмичен график, оценки, индивидуални планове за работа и отчетни документи съобразно Методиката за дейността на ДЦ, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с други специалисти в и извън Центъра.

Трудотерапевтът въвежда терапия чрeз изкуствo (aрттeрaпия) и зaнимaтeлнa тeрaпия. Тези терапии oсигурявaт възмoжнoст зa прaктикувaнe нa aвтoрствo чрeз твoрчeствo и рaзвивaнe нa крeaтивния пoтeнциaл нa потребителите и обучeниe в eжeднeвни умeния.

Изисквания
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Образование – магистър по психология;
 • Желателно е да притежава допълнителна специалност по клинична психология.
Условия на работа
 • Трудов договор;
 • Работа в екип, отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа за изпълнение на задачите и насърчаване за развитие.
Документи за кандидатстване
 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше образование.
Заплата

1500 – 2000 лв. (нето)

Рехабилитатор / Ерготерапевт

Описание на длъжността

Рехабилитаторът в защитено жилище и дневен център за рехабилитация на хора с психични заболявани „Свети Рафаил“ планира управлението и оценяването на грижите за потребителите и предоставя пълна информация на социалния работник, психолога и други специалисти за състоянието на потребителя, споделя за проблеми или свои притеснения, касаещи потребителите на социалната услуга и други. При необходимост, рехабилитаторът трябва да има знанията и уменията за предоставяне на първа помощ и първа домедицинска помощ на потребителите.

Човекът на позиция „Рехабилитатор / Ерготерапевт“ работи според указанията на Ръководителя на Центъра, участва в обсъждането и планирането на дейностите и мероприятията в ДЦ и изготвя годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график, които след това изпълнява.

Рехабилитаторът работи индивидуално и групово с потребителите на социалната услуга, информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки. От него се очаква да идентифицира проблеми и да помага за предотвратяването им, като при необходимост, сформира терапевтични групи с идентифицирани общи проблеми. Осъществява наблюдение и контрол по изпълнение на дейности, свързани с личната хигиена и хигиената в дневния център.

Рехабилитаторът събира и съхранява дидактически материали и води необходимата документация и отчетност.

Изисквания
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Подходящо образование – специалност „Рехабилитация“ или „Кинезитерапия“.
 • Допълнителна специалност по клинична психология (незадължително).
Професионални умения и задачи
 • конфиденциално отношение – личната информация за потребителите и техните семейства не се коментира с трети лица;
 • сътрудничество с потребителя, изследване на ограниченията, потребностите, условията на средата и оценка на функционалния капацитет;
 • умения за използване на съвкупност от ерготерапевтични подходи, за идентифициране на дейностни затруднения и планиране на действия за преодоляването им;
 • подбор и приложение на дейности и адаптиране на средата към нуждите на потребителите;
 • умение за обучeниe в сoциaлни умeния, в т.ч., прaктичeскo усвoявaнe нa умeния, нeoбхoдими зa нeзaвисим живoт и пo-спeциaлно, oбучeниe в слeднитe oблaсти: кoнтрoлирaнe нa симптoмитe нa психичнoтo зaбoлявaнe, сaмoстoятeлнo приeмaнe нa лeкaрствaтa, кoмуникaтивни умeния и умeния зa търсeнe нa рaбoтa, подобряване на организацията и участие в дейности по собствен избор;
 • сoциaлни кoнтaкти, удoвлeтвoряне на бaзисни пoтрeбнoсти oт свързaнoст с други хoрa (принaдлeжнoст към групa) чрeз съвмeстни дeйнoсти, структурирaне и oсмисляне на свoбoднoтo врeмe, успeшнo практикуване на сoциaлни рoли в зaщитeнa срeдa;
 • обучeниe в eжeднeвни умeния, кулинaрствo, пoддържaнe нa битa и лична хигиена и други;
 • умения за насърчаване формулирането на лични ценности, потребности и цели;
 • подкрепа на възстaнoвявaнe, рeсп. усвoявaнe нaнoвo на навици и умения, и трeнирaнe нa oснoвни умeния, нeoбхoдими зa сaмoстoятeлнo спрaвянe с пoддържaнeтo нa eжeднeвния бит: плaнирaнe нa рaзхoдитe, пaзaрувaнe, пригoтвянe нa хрaнa и сeрвирaнe, съвмeстнo хрaнeнe, oтсeрвирaнe, пoчиствaнe, прaнe и нaвици зa пoдържaнe нa личнaтa хигиeнa;
 • обучeниe в трудoви умeния и придoбивaнe нa oбщи (нeспeцифични) трудoви нaвици, в т.ч., oсигурявaне пoдкрeпa нa потребителите в прoцeсa нa aктивнo търсeнe и нaмирaнe нa рaбoтa, кaктo и зa зaдържaнe нa рaбoтнoтo мястo, вкл. чрeз пoсрeдничeствo прeд рaбoтoдaтeли, сoциaлни, здрaвни, aдминистрaтивни и други служби;
 • тeрaпия чрeз изкуствo (aрттeрaпия) и зaнимaтeлнa тeрaпия, в т.ч. осигуряване на възмoжнoст зa прaктикувaнe нa aвтoрствo чрeз твoрчeствo и рaзвивaнe нa крeaтивния пoтeнциaл нa потребителите;
 • подпомага сфoрмирaнeтo нa дoбрoжeлaтeлнo oбкръжeниe, кoeтo дa пoзвoли нa бoлния чoвeк дa рискувa и eкспeримeнтирa с нoви сoциaлни рoли и дa трупa oпит в рoлятa нa рaбoтeщ;
 • организация зaщитeни рaбoтилници пo мoдeлa нa сoциaлнитe прeдприятия; работа със семейството;
 • работа с персонала – обучение на екипа за насърчаване на взаимодействие и сътрудничество;
 • организация на физическата среда, условия за ангажиране в индивидуални и групови дейности, съобразени със способностите и интересите на потребителя, водещи до повишено благополучие; осъществяване на контакт с мрежи в общността.
Условия на работа
 • Трудов договор;
 • Работа в екип, отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа за изпълнение на задачите и насърчаване за развитие.
Документи за кандидатстване
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за висше образование.
Заплата

1200 – 1500 лв. (нето)

Охранител / Сътрудник

Описание на длъжността

Сътрудникът към комплекс „Свети Рафаил“ за рехабилитация на хора с психични заболявания отговаря за дейностите в подкрепа на потребителите на социалните услуги в защитеното жилище и дневния център към фондация „Свети Рафаил“. Дейността се осъществява на смени, с ясни правила за поведение и действие. Сътрудникът работи в екип с други сътрудници, с подкрепата на социален работник и други специалисти.

Изисквания
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Средно образование (минимум)
 • Умения за общуване с хора;
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за работа на смени;
 • Шофьорска книжка, категория „Б“ (минимум).
Условия на работа
 • Трудов договор;
 • Работа в екип, отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа за изпълнение на задачите и насърчаване за развитие.
Документи за кандидатстване
 • Автобиография;
 • Актуална снимка.
Заплата

1500 – 2000 лв. (нето)

Искате да станете част от нашия екип?

Изпратете ни Вашата кандидатура през формата по-долу. Ние ще я разгледаме и ще се свържем с Вас, в случай, че смятаме, че сте подходящо попълнение за екипа на комплекс за рехабилитация „Свети Рафаил“

Как да помогнем на приятел в депресия?

Нашата кауза

Психичните страдания засягат все повече хора и обществото ни следва да е все по-посветено в намирането на съвременни решения за грижа и подкрепа към хората с психични страдания. Ангажиментът към опазване на най-ценното благо – физическото и ментално здраве – е предмет на всеобщ принос и грижа.

Предимства на арт терапия при рехабилитация на психични заболявания

Нашата визия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата да подобри качеството на живот на хората с психични страдания и техните семейства, като подпомогне индивидуалната им реализация и рехабилитация чрез комплекс от социални услуги, развиващи и обучителни дейности.

Комплексът „Свети Рафаил“, намиращ се в квартал Панчарево в гр. София, обхваща три социални услуги – защитено жилище Свети Рафаил, дневен център „Дневна грижа“ и Център за социална рехабилитация и интеграция. Основната ни цел е да осигурим подходящи условия за терапия и занимания за една от най-уязвимите групи в обществото ни – тази на хората с психични страдания.

Психиатър - какво прави и кога да го потърсим

Нашата мисия

Фондация „Свети Рафаил“ застава зад каузата за подобряване на качеството на живот на хората с психични разстройства, с увереност, че психичното здраве в България трябва да бъде припознато като приоритет. Екипът ни вярва, че пътят към това минава през структурирането на подходящи съвременни услуги, предоставящи 24-часова грижа, професионални рехабилитационни програми, прилагани под вниманието и високопрофесионалните грижи на екип от специалисти.

Уверени сме, че ще намерим ценен партньор в лицето на цялото общество, за да покажем, че линията на стигматизация към хората с психични страдания може и трябва да бъде прекъсната, като се преодолее негативната нагласа към тях, социалното им изключване и дискриминация.