Дневен център

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е предназначен да осигурява условия за подходящи занимания и терапия, рехабилитация и последваща реинтеграция на потребители на Защитеното жилище, както и на тези, които посещават Центъра на принципа на дневен стационар.
Центърът разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенцията за социално подпомагане и спрямо него притежателят му може да предоставя социални услуги, спазвайки критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, съгласно законовите разпоредби на Република България.
Потребителите на Защитеното жилище се включват в утвърдените програми за работа и дейностите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Извършваните дейности са в следния обхват: социални и обучителни дейности, спортни занимания и хоби, индивидуални и творчески занимания, културни дейности и прояви, арттерапия и психотерапевтични консултации.

Към началото