Екип

Екипът на Защитено жилище „Св. Рафаил“ е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите, които полагат грижи за настанените лица и са на разположение на потребителите, са със следния профил: психиатър, медицинска сестра, фелдшери, психолози, социални педагози, ерготерапевти и трудотерапевти. Броят на специалистите се формира на база потребителите и необходимостта им от подкрепа, грижи и специализирана работа с тях.
Екипът от специалисти осъществява професионален контрол на състоянието на потребителите и проследява за спазване на необходимата им терапия 24 часа в денонощието.
На територията на Защитеното жилище се осъществява стриктен контрол на достъпа в него с цел осигуряване на сигурна и защитена среда, от каквато се нуждаят потребителите. Контрол на достъпа се осигурява и следи от специализирания екип.

Свободни позиции във фондация "Свети Рафаил" - Панчарево

Фондация „Свети Рафаил“ търси да назначи специалисти на трудов договор, които да работят в защитено жилище и дневен център за рехабилитация на хора с психични страдания „Свети Рафаил“.

Сред основните ни изисквания към кандидатите са положително отношение и приемане на хората с психични разстройства, умения за работа в екип, емоционална интелигентност и способност за приемане на обратна връзка. 

Ние предлагаме модерна и динамична работна среда, с отворен за развитие екип, в който се търсят продуктивни решения. Политиката на фондацията е насочена към оказване на подкрепа при изпълнение на задачите и насърчаване на хората да се развиват. 

Повече информация за всяка от позициите можете да намерите по-долу. В случай, че смятате, че сте подходящ кандидат за някоя от тях, можете да се свържете с нас през формата за контакт, както и да пишете на имейл: saintraffael@yahoo.com. 

КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ

Изисквания:

 • Образование: магистър по психология.
 • Допълнителна специалност: клинична психология
 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Емоционална интелигентност и умения за приемане на обратна връзка;
 • Умения за работа в екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копие от диплома за висше образование

Заплата (Нето)
1300 – 1500 лв. 

Описание на длъжността:

При постъпване на нов потребител в защително жилище или днвен център „Свети Рафаил“, клиничният психолог му изготвя на психологическа диагностика, прави оценка на потребностите му и разработва индивидуален медико-социален план. 

По време на престоя на потребителя в центъра, клиничният психолог изпълнява диагностични, рехабилитационни и подкрепящи немедицински дейности и услуги.  Той работи пряко и индивидуално с потребителите за подобряване на тяхното емоционално и психическо състояние и води на необходимата документация, отразяваща директната работа с всеки потребител на „Свети Рафаил“. На регулярна база извършва и оценка на напредъка в индивидуалното развитие  на потребителите от психологическа гледна точка.

Като част от работата с потребителите на защитено жилище и дневен център „Свети Рафаил“, клиничният психолог предоставя консултации на семействата и близките на настанените в центъра, във връзка с потребностите и психичните проблеми.

Методологическа подкрепа на персонала при справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, изразяване на емоциите, успешна вербална и невербална комуникация.

РЕХАБИЛИТАТОР / ЕРГОТЕРАПЕВТ

Изисквания:

 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Подходящо образование – специалност „Рехабилитация“ или „Кинезитерапия“.
 • Допълнителна специалност по клинична психология (незадължително).

Документи за кандидатстване::

 • Автобиография
 • Копие от диплома за висше образование;

Условия за работа:

 • Трудов договор;
 • Работа в екип, отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа за изпълнение на задачите и насърчаване за развитие.

Заплата (Нето)
1200 – 1500 лв. 

Описание на длъжността:

Рехабилитаторът в защитено жилище и дневен център за рехабилитация на хора с психични заболявани „Свети Рафаил“ планира управлението и оценяването на грижите за потребителите и предоставя пълна информация на социалния работник, психолога и други специалисти за състоянието на потребителя, споделя за проблеми или свои притеснения, касаещи потребителите на социалната услуга и други. При необходимост, рехабилитаторът трябва да има знанията и уменията за предоставяне на първа помощ и първа домедицинска помощ на потребителите. 

Човекът на позиция „Рехабилитатор / Ерготерапевт“ работи според указанията на Ръководителя на Центъра, участва в обсъждането и планирането на дейностите и мероприятията в ДЦ и изготвя годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график, които след това изпълнява.

Рехабилитаторът работи индивидуално и групово с потребителите на социалната услуга, информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки.  От него се очаква да идентифицира проблеми и да помага за предотвратяването им, като при необходимост, сформира терапевтични групи с идентифицирани общи проблеми. Осъществява наблюдение и контрол по изпълнение на дейности, свързани с личната хигиена и хигиената в дневния център. 

Рехабилитаторът събира и съхранява дидактически материали и води необходимата документация и отчетност.

Професионални умения и задачи:

 • конфиденциално отношение – личната информация за потребителите и техните семейства не се коментира с трети лица;
 • сътрудничество с потребителя, изследване на ограниченията, потребностите, условията на средата и оценка на функционалния капацитет;
 • умения за използване на съвкупност от ерготерапевтични подходи, за идентифициране на дейностни затруднения и планиране на действия за преодоляването им;
 • подбор и приложение на дейности и адаптиране на средата към нуждите на потребителите;
 • умение за обучeниe в сoциaлни умeния, в т.ч., прaктичeскo усвoявaнe нa умeния, нeoбхoдими зa нeзaвисим живoт и пo-спeциaлно, oбучeниe в слeднитe oблaсти: кoнтрoлирaнe нa симптoмитe нa психичнoтo зaбoлявaнe, сaмoстoятeлнo приeмaнe нa лeкaрствaтa, кoмуникaтивни умeния и умeния зa търсeнe нa рaбoтa, подобряване на организацията и участие в дейности по собствен избор; сoциaлни кoнтaкти, удoвлeтвoряне на бaзисни пoтрeбнoсти oт свързaнoст с други хoрa (принaдлeжнoст към групa) чрeз съвмeстни дeйнoсти, структурирaне и oсмисляне на свoбoднoтo врeмe, успeшнo практикуване на сoциaлни рoли в зaщитeнa срeдa; обучeниe в eжeднeвни умeния, кулинaрствo, пoддържaнe нa битa и лична хигиена и други.
 • умения за насърчаване формулирането на лични ценности, потребности и цели;
 • подкрепа на възстaнoвявaнe, рeсп. усвoявaнe нaнoвo на навици и умения, и трeнирaнe нa oснoвни умeния, нeoбхoдими зa сaмoстoятeлнo спрaвянe с пoддържaнeтo нa eжeднeвния бит: плaнирaнe нa рaзхoдитe, пaзaрувaнe, пригoтвянe нa хрaнa и сeрвирaнe, съвмeстнo хрaнeнe, oтсeрвирaнe, пoчиствaнe, прaнe и нaвици зa пoдържaнe нa личнaтa хигиeнa; 
 • обучeниe в трудoви умeния и придoбивaнe нa oбщи (нeспeцифични) трудoви нaвици, в т.ч., oсигурявaне пoдкрeпa нa потребителите в прoцeсa нa aктивнo търсeнe и нaмирaнe нa рaбoтa, кaктo и зa зaдържaнe нa рaбoтнoтo мястo, вкл. чрeз пoсрeдничeствo прeд рaбoтoдaтeли, сoциaлни, здрaвни, aдминистрaтивни и други служби;
 • тeрaпия чрeз изкуствo (aрттeрaпия) и зaнимaтeлнa тeрaпия, в т.ч. осигуряване на възмoжнoст зa прaктикувaнe нa aвтoрствo чрeз твoрчeствo и рaзвивaнe нa крeaтивния пoтeнциaл нa потребителите;
 • подпомага сфoрмирaнeтo нa дoбрoжeлaтeлнo oбкръжeниe, кoeтo дa пoзвoли нa бoлния чoвeк дa рискувa и eкспeримeнтирa с нoви сoциaлни рoли и дa трупa oпит в рoлятa нa рaбoтeщ;
 • организация зaщитeни рaбoтилници пo мoдeлa нa сoциaлнитe прeдприятия; работа със семейството;
 • работа с персонала – обучение на екипа за насърчаване на взаимодействие и сътрудничество; организация на физическата среда, условия за ангажиране в индивидуални и групови дейности, съобразени със способностите и интересите на потребителя, водещи до повишено благополучие; осъществяване на контакт с мрежи в общността.

ОХРАНИТЕЛ / СЪТРУДНИК

Изисквания:

 • Положително отношение и приемане на хората с психични разстройства;
 • Средно образование
 • Умения за общуване с хора;
 • Умения за работа в екип;
 • Готовност за работа на смени;
 • Шофьорска книжка, кат. „Б“

Заплата (Нето)
1500 – 2000 лв. 

Описание на длъжността:

Сътрудникът към комплекс „Свети Рафаил“ за рехабилитация на хора с психични заболявания отговаря за дейностите в подкрепа на потребителите на социалните услуги в защитеното жилище и дневния център към фондация „Свети Рафаил“. Дейността се осъществява на смени, с ясни правила за поведение и действие. Сътрудникът работи в екип с други сътрудници, с подкрепата на социален работник и други специалисти.

Документи за кандидатстване::

 • Автобиография
 • Актуална снимка

Условия за работа:

 • Трудов договор;
 • Работа в екип, отворен за развитие и търсещ решения;
 • Модерна и динамична работна среда;
 • Подкрепа за изпълнение на задачите и насърчаване за развитие.
Към началото