Екип

Екипът на Защитено жилище „Св. Рафаил“ е висококвалифициран и с необходимата експертиза. Специалистите, които полагат грижи за настанените лица и са на разположение на потребителите, са със следния профил: психиатър, медицинска сестра, фелдшери, психолози, социални педагози, ерготерапевти и трудотерапевти. Броят на специалистите се формира на база потребителите и необходимостта им от подкрепа, грижи и специализирана работа с тях.
Екипът от специалисти осъществява професионален контрол на състоянието на потребителите и проследява за спазване на необходимата им терапия 24 часа в денонощието.
На територията на Защитеното жилище се осъществява стриктен контрол на достъпа в него с цел осигуряване на сигурна и защитена среда, от каквато се нуждаят потребителите. Контрол на достъпа се осигурява и следи от специализирания екип.

Екип на Защитено жилище "Св. Рафаил"

Георги Генчев ​- Директор

Георги Генчев

Длъжност: Директор

Дългогодишен управленски опит, подкрепен от две магистратури в сферата на управлението и мениджмънта. Магистър по „Логистика“ във Военна Академия „Г. С. Раковски“ и магистър по администрация и управление, специалност „Бизнес администрация със специализация „Висш Мениджмънт““ в УНСС, гр. София. Изучавал корпоративна социална отговорност, системи за управление на разходите, управление на проектно портфолио, финансови модели в управлението, бизнес стратегии и политики, лидерство и др.

Д-р Бояна Хаджииванова - Психиатър

Д-р Боряна Хаджииванова 

Длъжност: Психиатър


Виктория Котева ​- Лекарски асистент

Виктория Котева

Длъжност: Лекарски асистент

Завършила Факултет по обществено здраве в гр. София.

Денис Асенов ​

Денис Асенов 

Длъжност: Клиничен психолог

Опит като клиничен психолог към New Medical, с дейности по подпомагане на екипа на невролозите, терапия, консултация, както и дейности по подпомагане на екипа на човешки ресурси. Упражнявал дейност по професионален подбор на служители на МВР и полиграфични изследвания към Институт по психология към МВР. Работа с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Магистър, специалност „Психологическо подпомагане при оперативно издирвателни действия“ към Академия на МВР и бакалавър – психолог, специалност „Клинична психология“ в Нов български университет.

Калин Петков​ - Клиничен психолог

Калин Петков

Длъжност: Клиничен психолог

Дълогодишен опит в областта на психосоциалната рехабилитация и ресоциализация на тийнейжъри и пълнолетни лица с психични и поведенчески разстройства, в следствие на употреба на ПАВ. Водещ обучения за работа с тийнейджъри в риск, фасилитатор семейни констелации и фототерапия, консултант по когнитивно поведенческа терапия и др.
Магистърска степен по „Психология и психопатология на развитието“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Специализация по „Арт терапия“ в НБУ. Курсове по психодрама.

Към началото