Защитено жилище Св. Рафаил

Общ изглед на защитено жилище за лица с психични разстройства "Свети Рафаил"
Подходящата обстановка и осигуряването на адекватни грижи и подкрепа, според състоянието и индивидуалните нужди на психично болните, са съществена част от преодоляването на предизвикателствата при психичните заболявания. Това е причината да създадем защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” като място за грижа, подкрепа и рехабилитация на хора с психични страдания, които не са в остри и тежки състояния. Целта, която си поставяме в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” е да осигурим необходимите грижи и релаксация на психично болни пациенти, като им осигурим подходящи условия за рехабилитация и реинтеграция в обществото. Ние приемаме защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания като място за временно пребиваване на пациентите, преди успешното им завръщане към живот като самостоятелни личности.

КАК ПОМАГАМЕ
в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания предоставя грижи, подкрепа и терапия за психично болни. Ние целим възвръщане на увереността на тези хора и намиране на пътя им към пълноценен самостоятелен живот.

 

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания помагаме на пълнолетни с диагностицирано психическо заболяване. Нашият екип предлага подкрепа за възстановяване на психическия баланс и това е водещото при всички наши услуги.

Състоянията, които се повлияват добре от посещението на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, включват депресивни състояния, биполярни, афективни и тревожни разстройства, за болни, придържащи съм ефективна медикаментозна терапия.

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, ние се грижим за хората, осигуряваме им подходящи терапевтични сесии и подкрепа от страна на персонала на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

Освен това, създаваме условия и насърчаваме комуникацията и получаването на подкрепа от другите, живеещи в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, както и от посетителите на дневния център.

Като част от престоя си в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, на болните се предоставят свобода и възможности за самостоятелна работа и саморазвитие.

Всичко това помага хората с психични заболявания да започнат да изграждат самочувствие и да подобряват емоционалното си благосъстояние, което е началото на пътя им към независимост и възстановяване.

УСЛУГИ

на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

В защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” предоставяме набор от услуги в подкрепа на психично болните.

Услугите, грижите и подкрепата, която оказваме на психично болните е изцяло съобразена с техните желания, нужди и специфично състояние, както и се базира на предварително изготвената индивидуална терапевтична програма за рехабилитация.

В зависимост от желанията и нуждите си, психично болните могат да посещават само дневен център по няколко пъти седмично, или да останат в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, където да им бъдат осигурени постоянни грижи, подкрепа и терапия за постигане на целите на рехабилитацията им.

ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМА

на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

Програмата и дейностите са част от терапиевтичния план на всеки болен и са съобразени с индивидуалните му потребности, способности и желания.  

Дейностите в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, са насочени основно към подкрепа, грижа и осигуряване на условия за почивка и релаксация на психично болните, като част от подпомагането на тяхната рехабилитация и път към ресоциализацията им и превръщането им отново в пълноценна част от обществото.

Дейностите се извършват по предварително изготвена програма, съставена индивидуално за всеки пациент, при постъпването му в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, въз основа на специфичните му потребности и типа заболяване.

Посетете страницата Дейности и програма за рехабилитация на психични разстройства, за да научите повече за дейностите в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.

ПРИЕМ

в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

Приемът в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания се осъществява въз основа на поставена диагноза от лекар – психиатър и проведено лечение за овладяване на тежките и остри състояния на психично болния. 

Преди приема психично болният трябва задължително да проведе разговор с психиатър от защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, който да оцени не само състоянието му, но и дали ще може да се интегрира, така че да получава адекватна помощ от страна на медицинския персонал на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, както и подкрепа от останалите посетители на “Свети Рафаил”. 

Научете повече за приема в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания на страницата Настаняване на хора с психични заболявания.

Свържете с нас, за да Ви предоставим повече информация за “Свети Рафаил”, начина на работа и предлаганите услуги в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания. 

РЕГИСТРАЦИЯ

на защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

Защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания “Свети Рафаил” разполага с Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенцията за социално подпомагане, по силата на което е определено да предоставя социални услуги, спазвайки критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги, съгласно законовите разпоредби на Република България.

ЗА КОНТАКТИ

със защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания?

Погрижете се за Ваш близък или член на семейството Ви, който е с психично-здравни проблеми, като му осигурите специализирани грижи, подкрепа и терапия в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания.  

Свържете се с нас за допълнителни детайли около настаняването и престоя или за повече информация за предлаганите от нас услуги, по някой от начините по-долу:

+359 886 422 222
Към началото