Видове разстройства на личността

Видове разстройства на личността

В общата публикация за личностни разстройства споменахме накратко групите разстройства на личността и някои състояния, които се категоризират във всяка. Тук ще ги разгледаме отново, но с малко повече подробности.

Система за диагностика на разстройства на личността

В момента психиатрите използват система за диагностика, която идентифицира десет вида разстройство на личността. Те са групирани в три групи.

Група А – разстройства на личността, свързани с параноя и повишена подозрителност

 • Параноично разстройство на личността
 • Шизоидно разстройство на личността
 • Шизотипно разстройство на личността

Група В – разстройства на личността, свързани с емоционално и импулсивно поведение

 • Антисоциално разстройство на личността (ASPD)
 • Гранично разстройство на личността (BPD)
 • Хистрионно разстройство на личността
 • Нарцистично разстройство на личността

Група С – разстройства на личноста, свързани с тревога и безспокойство

 • Избягващо разстройство на личността
 • Зависимо разстройство на личността
 • Обсесивно-компулсивно разстройство на личността (OCPD)

Всяко от разстройствата на личността има свой собствен набор от диагностични критерии. За да ви бъде поставена конкретна диагноза, трябва да отговаряте на някои от тях. Минималния брой критерии, на които трябва да отговаряте за поставяне на диагноза, е различна за различните видове разстройства на личността, но винаги трябва да бъде повече от една или две. Ако отговаряте на критерии за повече от един тип, това може да се нарече смесено разстройство на личността.

Също така, трябва да знаете, че диганозата „личностно разстройство“ може да бъде поставена и без да отговаряте на критериите за определен тип. Това е известно като разстройство на личността, което не е дефинирано по друг начин (PD-NOS) или като специфична характеристика на разстройство на личността.

Много хора могат да получат една и съща диагноза за разстройства на личността от определен вид, въпреки че имат много различни личностни харатеристики и различен индивидуален опит. Начинът на живот и опита с диагнозата „разстройство на личността“ са индивидуални за всеки.

Терминологични спорове и противоречива диагноза

Нашето разбиране за това какво означават различните разстройства на личността непрекъснато се развива. По тази причина, поставянето на диагноза за конкретен вид личностно разстройство може да бъде оспорено от друг специалист. Възгледите на психиатрите понякога с разминават по отношението на използването на определени термини и не всеки е съгласен с използването им.

Това, за което всички специалисти по психично са единодушни, и е важно и трябва да запомните е, че емоциите и поведението, свързани с разстройства на личността, са предизвикателни и водят до влошаване на качеството на живот на психично болните. По тази причина, без значение от конкретния термин, използван за описание на психичното Ви състояние, Вие трябва да разбирате диагнозата си и да помните, че заслужавате разбиране, подкрепа, адекватна терапия и рехабилитация за разстройства на личността.

Параноидни разстройства на личността

Параноидните разстройства на личността се характеризират със следните мисли, чувства и преживявания:

 • изпитване на сериозни трудности с доверието към хората, дори по отношение на близките приятели и семейството;
 • липса на доверие, произлизаща от вярването, че болният ще бъде използван или че хората могат да се възползват по друг начин от оказаното доверие;
 • срещане на трудност за отпускане пред хора;
 • откриване на заплахи и опасности, които останалите не забелязват, в ежедневни ситуации, невинни забележки или случайни погледи от страна на другите.

Когато тези натрапчиви мисли и преживявания се превърнат в сериозен проблем в живота на човек и влошат сериозно качеството му на живот, може да бъде поставена диагноза параноично разстройство на личността.

Шизоидни разстройства на личността

Много хора с шизоиднои разстройства на личността могат да функционират доста добре. За разлика от шизофренията или шизоафективното разстройство, при шизоидните разстройства на личността обикновено не се наблюдават психотични симптоми. Въпреки това, в резултат на мислите и чувствата, свързани с тази диагноза, могат да се наблюдават следните симптоми:

 • трудности при изграждането на близки отношения с други хора;
 • избор на живот, без намеса от други хора;
 • предпочитание към оставането сам, със собствените си мисли;
 • липса на удоволствие от повечето дейности;
 • малък или никакъв интерес към секс или интимност;
 • затруднения при изграждането на връзка с други хора или проява на емоционална студенина към останалите.

Шизотипни разстройства на личността

Всеки човек притежава ексцентрични черти на характера си или в определени моменти поведението му е било странно и е предизвиквало неловки ситуации. В случаи обаче, при които тези черти на характера и модели на мислене и поведение правят комуникацията и взаимоотношенията с другите хора изключително трудна до невъзможна и тогава може да бъде поставена диагноза „шизотипно разстройство на личността“. За разлика от шизофренията, шизотипните разстройства на личността обикновено не са съпроводени с психози, но могат да имат следните прояви:

 • изкривени мисли или възприятия, които обикновено не са базирани на обективни факти;
 • вярване, че близките отношения с хората са изключително трудни;
 • мислене и изразяване на себе си по начини, които другите намират за „странни“, като например, използване на необичайни думи или фрази, които затрудняват общуването с хората;
 • вярване на психично болния, че може да чете мисли или че има други специални способности, като „шесто чувство“;
 • усещане за тревожност и напрегнатост в компанията на хора, които не споделят вярванията им;
 • усещане за много силна тревожност и прояви на параноичност в социални ситуации, придружени с трудно за свързване с останалите.

Антисоциални разстройства на личността

В някои ситуации е напълно естествено да поставяме собствените си нужди, удоволствие или лична изгода пред тези на околните. Когато обаче тези действия се случват много често и води до дисбаланс в живота на човек, с който той трябва да се бори, може да става дума за анстисоциално личностно разстройство. Тази диагноза може да бъде поставена и в случаите, в които болният действа предимно импулсивно, воден от чувство на гняв или без да бъдат взети предвид емоциите или мислите на останалите хора.

Антисоциалните разстройства на личността се характеризират със следните мисли и поведение:

 • психично болният се поставя в опасни или рискови ситуации, често без да мисли за последствията за себе си или за други хора;
 • опасно и понякога незаконно поведение (честно и наличие на криминално досие);
 • начин на поведение, който е неприятен и неприемлив за останалите;
 • много лесно и бързо отегчение от различни дейности и проява на импулсивно поведение действате импулсивно – например, трудно задържане на работа за дълго време и бързо напускане;
 • агресивно поведение и склонност към иницииране на физическа или вербална агресия;
 • правене на неща, дори да има възможност те да наранят някого (емоционално или физически) – човекът с асоциално разстройство на личността поставя своите нужди и желания над тези на другите, за да получи това, което иска;
 • проблеми с емпатията – например, отсъствие на чувство за вина или непоказване на такова, в момент, в който психично болният се е отнесъл зле към някого;
 • поставена диагноза „поведенческо разстройство“ преди 15-годишна възраст – тази диагноза включва „психопатия“ и „социопатия“, които се използват все по-рядко като термини от психиатрите по цял свят, но при оценка на психичното състояние все още може да се използва т.нар., „контролен списък за психопатия“.

Гранично личностно разстройство (BPD)

Граничното разстройство на личността (BPD) е известно също като емоционално нестабилно личностно разстройство (EUPD). То се отнася до срещане на сериозни трудности във взаимоотношенията, предизвикателства в представата за себе си и собствените си емоции. Такива периоди може да има всеки човек, но когато усещането за нестабилност е постоянно, както и интензитета на усещанията е силен и причинява сериозен дискомфорт в ежедневието, може да става дума за гранично личностно разстройство. Някои от неговите симптоми са:

 • усещане за силна тревога от възможността хората да ви изоставят и да правите всичко по силите си, за да възпрепятствате това да се случи, и/ли ги отблъсквате;
 • много интензивни емоции, които могат да се променят бързо (например, от чувство на много радост и увереност сутрин до чувство на отчаяние и тъга следобед);
 • липса на ясно усещане за това кой сте или какво искате от живота, а идеите за това могат да се променят значително, в зависимост от това с кого сте;
 • срещане на сериозна трудност за създаване и поддържане на стабилни връзки или приятелства;
 • импулсивни действия и рисково поведение, което може да бъде опасно (като преяждане, употреба на наркотици или опасно шофиране);
 • наличие на суицидни мисли и/ли актове на самонараняване;
 • усещане за празнота и самота за дълъг период от време;
 • изпитване на силна ярост и борба за контролиране на гнева;
 • полагане на сериозни усилия за доверие спрямо други хора;
 • страдание от други психични заболявания, заедно с гранично личностно разстройство, като тревожност, депресия, хранителни разстройства и посттравматично стресово разстройство.

В определени случаи, под силен стрес, хората, страдащи от гранични личностни разстройства, проявяват и следните симптоми:

 • усещане за параноя;
 • психотични преживявания, като виждане или чуване на неща, които другите хора не виждат или чуват;
 • усещане за вцепенение и изключване и прояви на дисоциация – липса или мъгляви спомени за събитието, след като то е отминало.

Граничното личностно разстройство в момента е най-често диагностицираното разстройство на личността.

Хистрионни разстройства на личността

Всеки човек се радват да получава комплименти или положителна обратна връзка за действията и личността си. Когато обаче желанието човек да бъде център на внимание непрекъснато и търси одобрение на всяка цена, че това става натрапчива цел и се отразява на ежедневието, може да да става дума за хистрионно разстройство на личността. То може да се прояви в следните мисли и действия на психично болния:

 • силен дискомфорт, ако човекът не е постоянен център на внимание;
 • натрапчиво усещане, че хората постоянно трябва да бъдат забавлявани и занимавани по някакъв начин;
 • постоянно търсене и усещане за зависимост от одобрението на останалите;
 • взимане на прибързани решения;
 • флиртуване и/или провокативно държание и облекло, цел привличане на вниманието;
 • създадена репутация на драматичен и свръхемоционален човек;
 • лесно повлияване от другите.

Разстройства на личността – има ли лечение?

Има различни възможности за лечение и терапия, които могат да помогнат при разстройства на личността. Те включват:

 • разговорна терапия;
 • терапевтични общности за рехабилитация на психични заболявания;
 • медикаментозно лечение.

Вашият лекуващ лекар може да предпише един или повече начина за лечение и терапия, според индивидуалните Ви нужди. В процеса на лечение, може също така да промени подхода, в зависимост от начина, по който се чувствате и възстановявате.

Възможно ли е моето личностно разстройство да се подобри?

Понякога, особено когато става дума за личностни разстройства, хората са скептични към възможността за подобрение на състоянието. Това идва от разбирането, че личността не може да бъде променена. Изследванията показват обаче, че това не е така. С времето и при назначаване на правилно лечение и рехабилитация, е възможно нещата да се променят и качеството на живот да се подобри.

Забележка:

Публикациите, поместени на уебсайта са само с информационна цел и не са поставяне на диагноза.

Преди да предприемете или прекъснете лечение, да промените назначената си терапия, приема или дозировката на лекарствата си, задължително се консултирайте предварително с лекуващия си лекар.

Ако нямате такъв, можете да се обърнете към екипа от психолози, психиатри и терапевти на фондация Свети Рафаил.

Полезно и актуално

Съвети

Новини

Референции

Други

Последни публикации

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания във фондация “Свети Рафаил”

Психичното заболяване не е присъда! Можете да върнете контрола над живота си!
Фондация “Свети Рафаил”, със съдействието на @Столична община, осигуряват частично финансиране на рехабилитация на психични заболявания.

Виртуална разходка на защитено жилище "Свети Рафаил" [видео]

Виртуална разходка в Защитено жилище „Св. Рафаил“

Разгледайте защитено жилище „Свети Рафаил“, без да напускате комфорта на дома си, с нашата виртуална разходка.

Параноя и параноични мисли

Параноя

На всеки се случва да има параноични мисли понякога, но е добре да знаете кога става дума за клинична параноя и какво можете да направите

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Как да реагирате срещу стигма към психичните заболявания

Преодоляването на проявите на стигма към психичните заболявания е времеемък процес. Даваме ви няколко насоки как бихте могли да се справяте с тях.

За фондация "Свети Рафаил"

За нас

Екип

Свободни позиции